english


Politika společnosti

Hlavním úkolem Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále jen PVS) je vytvořit ve správě vodohospodářského majetku a svojí investorsko - inženýrskou činností podmínky pro zásobování kvalitní pitnou vodou a odpovídající odvádění a čištění odpadních vod pro občany hlavního města Prahy.

Tento úkol s vysokou společenskou odpovědností PVS plní a bude plnit s respektováním zásad ekonomické efektivnosti, provozní spolehlivosti a ochrany životního prostředí. Zásady řízení společnosti jsou založeny zejména na neustálém poznávání potřeb a požadavků zákazníka, tj. zastupitelů hl. města Prahy, kteří jsou politickou reprezentací občanů hl. m. Prahy a dále pak podnikatelských subjektů v dosahu vodovodní a kanalizační sítě a promítnutí těchto poznatků do strategických záměrů společnosti.

Pro naplnění své politiky si Pražská vodohospodářská společnost a.s. stanovila následující strategii:

  •   Kvalitní služby pro zákazníky

Zajistit, aby provozovatelé vodohospodářského majetku poskytovali koncovým zákazníkům ekonomicky dostupné služby v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod na vysoké úrovni a soustavně je zlepšovali. PVS bude prosazovat, aby při tom byly plněny zákonné povinnosti a zmírňovány, případně zcela vyloučeny negativní vlivy na životní prostředí. Na základě systémové změny se stala PVS provozovatelem vodovodu a nakupuje od 6.11.2013 pitnou vodu pro hlavní město Praha od společností Želivská provozní s.r.o. a Vodárny Káraný, a.s. a prodává ji stávajícímu provozovateli společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Na základě nově uzavřených smluvních vztahů má PVS stálý vliv na zajišťování stabilních dodávek pitné vody, na kontrolu její kvality, stabilního cenového prostředí a zajištění kontroly nad využitím strategických zdrojů a jejich dlouhodobé využitelnosti.

Dále byla PVS Radou hlavního města Prahy jmenována správcem celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na pražském Císařském ostrově. Plánované dokončení jedné z nejvýznamnějších investičních akcí posledních let je plánováno na prosinec 2017.

 

  •   Péče o majetek a jeho efektivní využívání

Zajišťovat péči o svěřený vodohospodářský majetek, jeho obnovu a trvalé zlepšování jeho stavu. Prosazovat, aby provozovatelé tento majetek efektivně využívali, řádně ho provozovali a udržovali.

 

  •  Plánování a rozvoj

Péči o svěřený vodohospodářský majetek, jeho obnovu a rozvoj, přípravu budoucího rozvoje zájmových území a zajištění rostoucích požadavků zákazníků na zásobování kvalitní pitnou vodou a odpovídající odvádění a čištění odpadních vod podporovat systematickým kvalitním plánováním a koncepční činností.

Pro zajištění realizace z toho vyplývajících investičních opatření využívat finančních prostředků ze zdrojů generovaných z vodného stočného, z rozpočtu vlastníka, z veřejných rozpočtů, z prostředků EU, půjček apod.

 

  •  Životní prostředí

V oblasti své působnosti zajišťovat plnění zákonných podmínek ochrany životního prostředí a přijímat opatření, která povedou k neustálému snižování negativních dopadů na něj. Usilovat o další snižování ztrát pitné vody a úniků odpadních vod, zvyšovat účinnost čištění odpadních vod, využívání energetického potenciálu vod a čistírenských kalů apod.

 

  •  Lidské zdroje

Trvale podporovat růst odbornosti a profesionality svých zaměstnanců, dbát na jejich profesní a osobnostní rozvoj i na jejich motivaci k plnění strategických záměrů společnosti. Poskytovat zpětnou vazbu o dosahovaných výsledcích ve všech oblastech, které se týkají lidských zdrojů a to jak těm, kteří zdroje řídí, tak těm, kteří jsou naopak řízeni. 

 

  •  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci zavedeného systému BOZP zajistit plnění zákonných a dalších požadavků tak, aby byla plně zabezpečena bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců společnosti a dalších osob pracujících pod působností organizace. Prostřednictvím preventivních opatření zvyšovat fyzickou a psychickou odolnost zaměstnanců, postupně snižovat nemocnost a předcházet úrazům a nemocem z povolání. Pravidelnými kontrolami zásad BOZP a PO předcházet incidentům na stavbách a dalších pracovištích společnosti. Důsledně prosazovat plnění opatření v oblasti BOZP tak, aby byly všechny osoby řízené organizací i oprávněné osoby působící na pracovištích organizace ochráněny před případnými incidenty.

 

  •  Integrovaný systém řízení

I nadále uplatňovat ve své činnosti Integrovaný systém řízení jako nástroj pro dosažení svých strategických cílů při efektivním fungování společnosti. Cílem je zabezpečení plné spokojenosti svých zákazníků – občanů hl. m. Prahy cestou neustálého zvyšování úrovně poskytovaných služeb.

V Praze dne 1.8.2014

Ing. Petr Žejdlík, MBA

předseda představenstva

Pražské vodohospodářské společnosti a.s.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS