english


Environmentální aspekty

Významné environmentální aspekty

PVS otevřeně komunikuje se zainteresovanými stranami i jednotlivci o svých environmentálních aspektech.
Jako významné environmentální aspekty, které PVS může svou investorsko- inženýrskou činností ovlivnit, byly vyhodnoceny:

  • Únik pitné vody z potrubí
  • Vnikání balastních vod do potrubí
  • Kvalita vypouštěných vod z Ústřední čístírny odpadních vod Praha (dále jen ÚČOV)
  • Kvalita vypouštěných vod z pobočných čistíren odpadních vod (dále jen PČOV)

Program plnění cílů v oblasti EMS

Optimalizovat tlakové poměry ve vodovodní síti za účelem snižování ztrát vody investičními opatřeními.

Rekonstrukcemi kanalizační sítě zamezit její netěsnosti a tím odstranit nebezpečí znečištění podzemních vod odpadními vodami a na druhé straně zamezit vnikání balastních vod do kanalizačního systému.

Prostřednictvím investičních akcí zajišťovat provozuschopnost ÚČOV Praha a dodržování limitů daných v povolení k vypouštění odpadních vod z ÚČOV Praha.

Zvyšovat účinnost čištění odpadních vod na PČOV.

Informace pro občany a návštěvníky hlavního města Prahy

Naše společnost v rámci svého pověření od MHMP zajišťuje obnovu a investice do vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy. Jednotlivé stavby mohou být umístěny na celém území Prahy a dotýkají se více či méně všech občanů a návštěvníků.

Přes veškerou vynaloženou snahu našich zaměstnanců a zaměstnanců realizačních firem, je okolí stavby zatěžováno některými nepříjemnými projevy (zvýšený hluk, prach, dopravní omezení apod.), což od občanů a návštěvníků vyžaduje zvýšenou pozornost.

Z uvedených důvodů vás žádáme o trpělivost, pokud vás námi organizovaná činnost obtěžuje. V okolí staveb, z důvodu zajištění vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vašich dětí, se pohybujte obezřetně a dbejte písemných pokynů a upozornění.

 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje:
středa 08:00 - 16:00 hod.
Žádosti o stanoviska / vyjádření zasílejte na: stanoviska@pvs.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
Tato e-mailová schránka je určena pouze pro příjem žádostí o stanoviska a vyjádření
PVS