Základní údaje

Obchodní jméno:
Pražská vodohospodářská společnost a.s

Právní forma:
akciová společnost

Kapitálové struktura:
Hlavní město Praha 100 % . PVS je ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb. součástí koncernu jako řízená osoba a Hlavní město Praha je řídící osobou.

Základní jmění:
5 445 000 Kč

Sídlo společnosti:
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112

Datová schránka:
ID datové schránky: a75fsn2

Bankovní spojení
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 6060522/0800

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje Pražské vodohospodářské společnosti a.s. povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.

Jak a kam se obrátit

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách

·  v podatelně Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

·  na internetových stránkách Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

·  v úředních hodinách v podatelně Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

·  můžete rovněž využít elektronickou formu - e-mail: pvs@pvs.cz

·  kontaktní údaje a úřední hodiny naleznete v sekci Kontakty

Náležitosti žádosti


Ze žádosti musí být zřejmé:

 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Formuláře

Žádný formulář není předepsán.

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Přehled poskytnutých informací

Informace poskytnuté na žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde

Sazebník úhrad za poskytování informací Pražskou vodohospodářskou společností a.s.

1. Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 - 1,5 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 - 2,6 Kč
 • výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 6 Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání – 250 Kč

5. Osvobození od úhrady nákladů

 • úhrada nákladů na balné se nevyžaduje
 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů se nevyžaduje
 • pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, Pražská vodohospodářská společnost a.s. žádost odloží.

Lhůty pro vyřízení

 

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti.
 

Odměny členů statutárních orgánů

(částky jsou před zdaněním a odvody)

Dozorčí rada                                     

                                                   

Předseda

25.000,-

Místopředseda

23.000,-

Člen

21.000,-

 

Představenstvo                                

                                                   

Předseda

25.000,-

Místopředseda

23.000,-

Člen

21.000,-Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS