O společnosti

Základní popis společnosti

Společnost byla založena Fondem národního majetku 1. dubna 1998 v rámci privatizace státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky. Společnost sídlí v Evropské ulici v Praze 6.

Společnost je 100 % vlastněna hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“), a je touto osobou ovládána ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický, orgány Společnosti tvoří valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit. Postavení a působnost jednotlivých orgánů je definována příslušnými zákonnými normami a dále podrobně rozpracována v platných Stanovách Společnosti, které byly schváleny rozhodnutím akcionáře dne 23. 5. 2017.

Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, jejíž roli plní rada HMP. Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady (9 členů) a členy výboru pro audit (3 členové).

Dozorčí rada, která je kontrolním orgánem Společnosti, volí a odvolává členy představenstva (3 členové).

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, kterou zastupují ve všech záležitostech nejméně dva členové představenstva společně. Představenstvo rovněž může zmocnit k zastupování společnosti v rozsahu určitého právního jednání pouze jednoho člena představenstva, přičemž plná moc musí být podepsána alespoň dvěma členy představenstva společně. Představenstvo volí ze svých členů předsedu
a místopředsedu.

Výboru pro audit, jedinému orgánu zřízenému nad rámec zákona nově v roce 2016, přísluší mimo jiné sledovat účinnost vnitřní kontroly, vnitřního auditu a systému řízení rizik.

Ředitelé divizí jsou pověřeni představenstvem a vnitřními předpisy k uzavírání smluvních vztahů a vydávání odborných stanovisek jménem Společnosti do stanoveného limitu (např. 100 tis. Kč pro objednávku či stanovisko z titulu správce vodovodu a kanalizace do 250 ekvivalentních obyvatel pro hodnoty příslušných přípojek).

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti zapsaným do obchodního rejstříku je

a)    projektová činnost ve výstavbě,

b)    činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

c)    výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

d)    provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Teritoriální působnost

Zejména Hlavní město Praha a okrajově i Středočeský kraj.

Organizační struktura

Stávající organizační strukturu tvoří generální ředitel, ředitelé divize majetku, divize rozvoje, obchodní divize, divize strategických investic, divize ekonomiky, divize kontroly a divize projekce, kde každá divize má svého vlastního ředitele.

Generální ředitel řídí ředitele všech divizí, vedoucí úseků a bezpečnostního ředitele ve své přímé podřízenosti. Každý ředitel divize řídí podřízené úseky. Ve Společnosti je celkem 24 úseků, v jejichž čele zpravidla stojí vedoucí úseku.

Předseda představenstva Společnosti byl představenstvem Společnosti pověřen
k výkonu činností a pravomocí, které dle stávající organizační struktury Společnosti přísluší k funkci generálního ředitele Společnosti.

Rozsah činností Společnosti

Ve Společnosti se realizují dva hlavní procesy (služby), a to správa a rozvoj majetku, který je dlouhodobě pronajat k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a inženýrsko-investiční činnost na předmětu nájmu. Tyto procesy jsou popsány v příručce integrovaného systému řízení (dále jen „IMS“), ve směrnicích IMS Správa a rozvoj majetku a Investorsko-inženýrská činnost a směrnicích pro řízení jednotlivých divizí Společnosti.

Společnost je správcem vodohospodářského majetku HMP, je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu, za její obnovu a rozvoj. Pro majitele vodohospodářské infrastruktury komplexně zajišťuje rozvoj této infrastruktury, investiční akce týkající se rekonstrukce vodovodních řadů
a kanalizační sítě a koncepční činnosti, které souvisejí se zásobováním HMP pitnou vodou a odváděním a čištěním odpadních vod. Nakupuje vodu pro HMP od společností Želivská provozní a.s. a Vodárna Káraný, a.s. a provozuje část vodohospodářské sítě.

Společnost se rovněž vyjadřuje ke všem investičním záměrům a dokumentacím
k územnímu a stavebnímu řízení, které se dotýkají výstavby veřejných vodovodů
a kanalizací.

Společnost pečuje o vodohospodářský majetek na základě Smlouvy o nájmu
a správě věcí ve vlastnictví HMP v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb
a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb mezi HMP a PVS, která byla uzavřena s platností do 31.12.2028.

PVS je rovněž správcem stavby spočívající v přestavbě a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově – Nová vodní linka (NVL) a je provozovatelem NVL v rozšířeném zkušebním provozu. Tato činnost je v obou případech časově omezená a bude ukončena současně s ukončením prodlouženého zkušebního provozu, resp. s vydáním kolaudačního rozhodnutí pro NVL. V současné době se předpokládá k 18. 9. 2021.

K zajištění provozování velké většiny vodohospodářského majetku ve své správě má PVS uzavřeny smluvní vztahy se společnostmi Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále i jen PVK) a Framaka s.r.o.

Výkonnost procesů Společnosti je pravidelně monitorována na poradách jednotlivých divizí. Konstatovaný stav a případná navržená opatření s termíny a odpovědnostmi jsou součástí zápisů z těchto porad. Rozhodnutí o provedení nápravných opatření je v kompetenci ředitelů divizí a předsedy představenstva. Plnění nápravných opatření
a hodnocení jejich efektivnosti, včetně opatření formulovaných ve zprávách
z interních auditů, je pravidelně projednáváno na poradách vedení PVS. Kontrola je prováděna v rámci kontrolních auditů.

Provádění interních auditů odpovídá požadavkům normy ISO 19011. Je sestavován roční program auditů, který je před konečným schválením předsedou představenstva předložen ke schválení výboru pro audit a všem divizím na vědomí. Roční auditní program je sestaven tak, aby byl každý úsek auditován minimálně v periodě 2 roky. Vedení Společnosti v průběhu roku zařazuje dle potřeby i mimořádné audity.

Kromě externího auditu IMS prováděného společností Lloyd’s Register EMEA, Praha, každoročně probíhá statutární audit účetnictví Společnosti, v rámci něhož PVS dosud pokaždé obdržela výrok auditora „bez výhrad“.

Financování

Zdroje na infrastrukturu ve správě PVS jsou řízeny prostřednictvím finančního plánu Společnosti, které každoročně schvaluje představenstvo a dozorčí rada. Informace
o plnění finančního plánu je čtvrtletně předkládáno představenstvu a dozorčí radě.

Zdroje na obnovu vodohospodářské infrastruktury HMP jsou řízeny prostřednictvím ročního plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury, který schvaluje představenstvo, dozorčí rada PVS a Rada HMP. Informace o plnění plánu obnovy sleduje představenstvo a dozorčí rada Společnosti a následně je informace předložena Radě HMP.

PVS vede evidenci a účetnictví a v souladu s obecně závaznými právními předpisy sestavuje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku. Řádné a spolehlivé vedení účetnictví zajišťuje představenstvo, které po přezkoumání dozorčí radou předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami i návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

Certifikace

Společnost je držitelem certifikátu, jež zahrnuje řízení kvality dle normy ISO 9001:2016, řízení vztahu k životnímu prostředí dle normy ISO 14001:2016 a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001: 2018 pro „ Technicko-inženýrské služby poskytované vlastníkům související se správou, zajišťováním oprav a rozvoje vodohospodářského majetku hl. m. Prahy a společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.“ Ve společnosti je jmenován manažer IMS.

Vzhledem k záměru vedení společnosti zlepšit protikorupční systém řízení byl v září 2019 započat projekt zavádění opatření dle mezinárodního standardu ISO 37001:2018 Anti-bribery management systems. V roce 2021 proběhla úspěšná certifikace tohoto stadardu.

Vize a hodnoty

Hlavním cílem a posláním společnosti je zajistit efektivní správu, obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy a zabezpečit její plynulé
a bezpečné provozování, v souladu s legislativou dle nejlepších dostupných technologií, za nejvýhodnější cenu pro konečného spotřebitele.

Činnost Společnosti je postavena na respektování zásad ekonomické efektivnosti, provozní spolehlivosti a ochrany životního prostředí. Důraz je kladen na uznávání etických zásad, rozvíjení pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery
a zdržení se jakéhokoli protiprávního jednání. Společnost netoleruje žádnou formu uplácení nebo korupce a vyjadřuje nulovou toleranci k trestné činnosti páchané zaměstnanci nebo odpovědnými osobami.

Hlavní principy, podle nichž se Společnost snaží chovat, lze shrnout do několika následujících základních cílů: Efektivní investování, bezpečnost, profesionalita, kvalita, důvěra, loajalita a otevřenost.

Zaměstnanci

Společnost má 123 zaměstnanců s výraznou převahou vysokoškolsky vzdělaných. Vedení Společnosti klade důraz na udržování a zvyšování kvalifikace a kompetence svých zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů je v PVS prováděno prostřednictvím personálního plánu, jehož součástí je i plán vzdělávání zaměstnanců, který je pravidelně vyhodnocován. Efektivnost výše uvedených opatření
a spokojenost zaměstnanců je patrná z velmi nízké fluktuace zaměstnanců, která činí toliko jednotky případů ročně. Většina zaměstnanců pracuje pro Společnost déle než 10 let.

 

 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS