O společnosti

Základní popis společnosti

Společnost byla založena Fondem národního majetku 1. dubna 1998 v rámci privatizace státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky. Společnost sídlí v Evropské ulici v Praze 6.

Společnost je 100 % vlastněna hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“), a je touto osobou ovládána ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický, orgány Společnosti tvoří valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit. Postavení a působnost jednotlivých orgánů je definována příslušnými zákonnými normami a dále podrobně rozpracována v platných Stanovách Společnosti.

Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, jejíž roli plní rada HMP. Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady (9 členů) a členy výboru pro audit (3 členové).

Dozorčí rada, která je kontrolním orgánem Společnosti, volí a odvolává členy představenstva (3 členové).

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, kterou zastupují ve všech záležitostech nejméně dva členové představenstva společně. Představenstvo rovněž může zmocnit k zastupování společnosti v rozsahu určitého právního jednání pouze jednoho člena představenstva, přičemž plná moc musí být podepsána alespoň dvěma členy představenstva společně. Představenstvo volí ze svých členů předsedu
a místopředsedu.

Výboru pro audit, jedinému orgánu zřízenému nad rámec zákona nově v roce 2016, přísluší mimo jiné sledovat účinnost vnitřní kontroly, vnitřního auditu a systému řízení rizik.

Ředitelé divizí a sekcí jsou pověřeni představenstvem a vnitřními předpisy k uzavírání smluvních vztahů a vydávání odborných stanovisek jménem Společnosti do stanoveného limitu.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti zapsaným do obchodního rejstříku je 

  • projektová činnost ve výstavbě
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • zprostředkování obchodu a služeb
  • velkoobchod a maloobchod
  • poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Teritoriální působnost

Zejména Hlavní město Praha a okrajově i Středočeský kraj.

Organizační struktura

Stávající organizační strukturu tvoří generální ředitel, divize majetku, divize koncepce a rozvoje, obchodní divize, divize projekce a divize ekonomiky, kde každá divize má svého vlastního ředitele.

Generální ředitel řídí ředitele všech divizí a dále vedoucí úseků a bezpečnostního ředitele ve své přímé podřízenosti. Každý ředitel divize řídí podřízené úseky, případně sekce. Ve Společnosti je celkem 36 úseků a dvě sekce, v jejichž čele zpravidla stojí vedoucí úseku, případně ředitel sekce.

Předseda představenstva Společnosti byl představenstvem Společnosti pověřen k výkonu činností a pravomocí, které dle stávající organizační struktury Společnosti přísluší k funkci generálního ředitele Společnosti.

Rozsah činností Společnosti

Ve Společnosti se realizují dva hlavní procesy (služby), a to správa a rozvoj majetku, který je dlouhodobě pronajat k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a inženýrsko-investiční činnost na předmětu nájmu. Tyto procesy jsou popsány v příručce integrovaného systému řízení (dále jen „IMS“), ve směrnicích IMS Správa a rozvoj majetku a Investorsko-inženýrská činnost a směrnicích pro řízení jednotlivých divizí Společnosti.

Společnost je správcem vodohospodářského majetku HMP, je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu, za její obnovu a rozvoj. Pro majitele vodohospodářské infrastruktury komplexně zajišťuje rozvoj této infrastruktury, investiční akce týkající se rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizační sítě a koncepční činnosti, které souvisejí se zásobováním HMP pitnou vodou a odváděním a čištěním odpadních vod. Nakupuje vodu pro HMP od společností Želivská provozní a.s. a Vodárna Káraný, a.s. a provozuje část vodohospodářské sítě.

Společnost se rovněž vyjadřuje ke všem investičním záměrům a dokumentacím k územnímu a stavebnímu řízení, které se dotýkají výstavby veřejných vodovodů a kanalizací.

Společnost pečuje o vodohospodářský majetek na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví HMP v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb mezi HMP a PVS, která byla uzavřena s platností do 31. 12. 2028.

PVS je Správcem stavby a provozovatelem části stavby Nové vodní linky ÚČOV, zahrnující zařízení pro desinfekci vyčištěných odpadních vod ÚV lampami, po dobu jejich zkušebního provozu. Jeho ukončení se předpokládá 31. 12. 2025.

K zajištění provozování velké většiny vodohospodářského majetku ve své správě má PVS uzavřeny smluvní vztahy se společnostmi Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a PTP Water s.r.o.

Financování

Zdroje na obnovu vodohospodářské infrastruktury HMP jsou řízeny prostřednictvím ročního plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury, který schvaluje Rada HMP. Informace o plnění plánu obnovy sleduje představenstvo a dozorčí rada Společnosti a následně je informace předložena Radě HMP.

Certifikace

Společnost je držitelem certifikátu, jež zahrnuje řízení kvality dle normy ISO 9001:2016, řízení vztahu k životnímu prostředí dle normy ISO 14001:2016 a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001: 2018 pro „Technicko-inženýrské služby poskytované vlastníkům související se správou, zajišťováním oprav a rozvoje vodohospodářského majetku hl. m. Prahy a společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.“ a dále mezinárodního standardu ISO 37001:2018 Anti-bribery management systems. Ve společnosti je jmenován manažer IMS.

Vize a hodnoty

Hlavním cílem a posláním společnosti je zajistit efektivní správu, obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy a zabezpečit její plynulé a bezpečné provozování, v souladu s legislativou dle nejlepších dostupných technologií, za nejvýhodnější cenu pro konečného spotřebitele.

Činnost Společnosti je postavena na respektování zásad ekonomické efektivnosti, provozní spolehlivosti a ochrany životního prostředí. Důraz je kladen na uznávání etických zásad, rozvíjení pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery a zdržení se jakéhokoli protiprávního jednání. Společnost netoleruje žádnou formu uplácení nebo korupce a vyjadřuje nulovou toleranci k trestné činnosti páchané zaměstnanci nebo odpovědnými osobami.

Hlavní principy, podle nichž se Společnost snaží chovat, lze shrnout do několika následujících základních cílů: Efektivní investování, bezpečnost, profesionalita, kvalita, důvěra, loajalita a otevřenost.

Zaměstnanci

Společnost má 138 zaměstnanců s výraznou převahou vysokoškolsky vzdělaných. Vedení Společnosti klade důraz na udržování a zvyšování kvalifikace a kompetence svých zaměstnanců. Efektivnost výše uvedených opatření a spokojenost zaměstnanců je patrná z velmi nízké fluktuace zaměstnanců, která činí toliko jednotky případů ročně. Většina zaměstnanců pracuje pro Společnost déle než 10 let.

 

 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS