Co děláme?

Na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví Hlavního města Prahy (HMP) Pražská vodohospodářská společnost mimo jiné zaštiťuje:

 • správu svěřeného vodohospodářského majetku ve vlastnictví Hlavního města Prahy,

 • vypracování plánů obnovy, rozvoje a dalších koncepčních materiálů včetně Generelu odvodnění a Generelu zásobování vodou, za vlastníky vodohospodářské infrastruktury (Generel = Rozsáhlý multioborový materiál, který řeší koncepci rozvoje vodohospodářské infrastruktury),

 • obnovu vodohospodářského infrastrukturního majetku viz Střednědobý investiční plán
 • vyjadřování ke stavbám , které se dotýkají vodohospodářského majetku hlavního města Prahy,
 • provozování majetku na základě smluvních vztahů,
 • kontrolu provozovatele vodohospodářského majetku,
 • Nákup vody od společností Želivská provozní, a.s. a Vodárna Káraný, a.s.
 • Správu přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod.

Z výše uvedených činností je pro obyvatele Prahy klíčové, pokud možno bezproblémové, zásobování hlavního města pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. PVS tuto službu zajišťuje prostřednictvím smluvních partnerů, kde nejvýznamnější jsou Pražské vodovody a kanalizace, a.s.. Framaka s.r.o. provozuje Pobočnou čistírnu odpadních vod Běchovice.

Rozdělení rolí je tedy jednoduché: 

 • hlavní město Praha je majitel vodohospodářského majetku hlavního města Prahy,
 • Pražská vodohospodářská společnost působí jako správce,
 • Pražské vodovody a kanalizace zajišťují výrobu a distribuci pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod.

Potřebujete vyjádření ke studii, k dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, které se nějakým způsobem dotýkají veřejných vodovodů a kanalizací, změny Územního plánu nebo návrhu nového Územního plánu v Praze i v bezprostředně sousedících mimopražských obcích? Potom jste u Pražské vodohospodářské společnosti na správném místě.

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT!  Hlavní město vodohospodářský majetek PVS pronajímá a ta jeho provozování zajišťuje z části vlastními prostředky a z větší části prostřednictvím podnájemní smlouvy s PVKPražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Prázdninový provoz podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 14:00 hodin
pátek: 08:00 – 13:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS