Stop-stavy

Kontakt:

Ing. Hana Tesaříková tel: 251 170 203
Úsek koncepce vodovodů a UV, Bořislavka Centrum, 3. budova, Evropská 866/67, 160 00  Praha 6
Ing. Hana Rosypalová, tel.: 251 170 245
Ing. Dana Pavlíčková, tel.: 251 170 245
Úsek koncepce kanalizace a ČOV, Bořislavka Centrum, 3. budova, Evropská 866/67, 160 00  Praha 6

PVS jako pověřený správce a PVK jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy Vás informujeme, že z důvodu nedostatečné kapacity nelze povolovat bez podmínky nebo kapacitního omezení napojení nově plánované zástavby na stávající vodohospodářskou infrastrukturu ve vyznačených oblastech., viz mapová aplikace.

Vyznačené oblasti pokrývají rozsah stávající zástavby a výhledových ploch stanovených dle ÚPn a zapracovaných do Generelu zásobování pitnou vodou a Generelu odvodnění, upozorňujeme že rozsah oblastí může být pozměněn dle místa napojení nové výstavby.

Stop-stav a kapacitní omezení se vztahuje na nové projekty a změny projektů (staveb) s navýšením počtu ekvivalentních obyvatel.
V případě individuální / dílčí výstavby a občanské vybavenosti může být, pokud to kapacitní podmínky souvisejících objektů umožní, znovu posouzeno napojení. Žádost o posouzení napojení výstavby podejte přes vyjadřovací portál www.vyjadrovaciportal.cz -  Vyjádření PVS a PVK ke studii.

 

 Aplikace GIS Stop stavyPražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS