Praha prostřednictvím PVS získává efektivnější kontrolu nad provozováním vodohospodářské infrastruktury na svém území

Dneškem byl dokončen proces nabytí akciového podílu ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) splněním všech podmínek pro převedení 49 % akcií společnosti PVK na společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) sjednané smlouvou o převodu cenných papírů s tím, že současně bylo sjednáno právo opce na převod zbývajících 51 % akcií PVK na společnost PVS v roce 2028.

V rámci vypořádání převodu cenných papírů PVS, jako nabyvatel akciového podílu ve uhradila prodávajícímu VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. kupní cenu ve výši 1 754 000 000 Kč, přičemž byly splněny další sjednané podmínky zaručující kontrolní pozici PVS na rozhodování zásadních otázek týkajících se provozování vodovodů a kanalizací na území Hlavního města Prahy jako jsou: uzavření akcionářské dohody, poskytnutí záruk za stav společnosti PVK ze strany prodávajícího, obsazení dohodnutých pozic v představenstvu a dozorčí radě PVK zástupci delegovanými PVS atd.

Hlavní město Praha, které je jediným akcionářem PVS, vstupuje jako partner do modelu provozování vodohospodářské infrastruktury na svém uzemí. Akcionářský podíl ve společnosti PVK umožní Praze vykonávat efektivní dohled nad činností provozovatele vodohospodářské infrastruktury a rovněž užší spolupráci s ním. 

„Chtěl bych všem poděkovat za jejich práci a úsilí, díky kterému se nám podařilo dokončit jednu z nejdůležitějších transakcí pro hlavní město Prahu,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Karel Grabein Procházka.

PVS je správcem vodohospodářského infrastrukturního majetku, prostřednictvím kterého je pro území Prahy zajištěno zásobování obyvatelstva a ostatních spotřebitelů pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. PVS činnost správce vykonává na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodohospodářských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb, ze dne 5. listopadu 1998, ve znění jejích dodatků.

PVK je na základě Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy oprávněna provozovat vodohospodářský majetek, který slouží k  zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou a zajištění služeb odvádění a čištění odpadních vod. Tato smlouva o podnájmu uzavřená mezi PVS a PVK je účinná do dne 31. prosince 2028.

V rámci procesu akvizice PVK bylo postupováno s maximální možnou mírou transparentnosti, o čemž svědčí zveřejnění všech podstatných smluvních dokumentů v Registru smluv ministerstva vnitra ČR, kde jsou zveřejněny následující dokumenty tvořící transakční dokumentaci:

Smlouva o převodu zaknihovaných cenných papírů PVS - Veolia

Akcionářská dohoda PVS - Veolia

Rámcová dohoda o rozdělení vloženého kapitálu HMP - PVK

Dodatek č. 24 smlouvy o podnájmu a provozování  PVS -PVK

Memorandum o spolupráci PVS – Veolia - PVK

 

Z hlediska procesu  schvalování celé transakce byla ze strany HMP přijata následující rozhodnutí:

 

Usnesení Rady HMP č.1594. ze dne 27.6.2017

Usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/37 ze dne 27.4.2017

Usnesení Rady HMP č. 415 ze dne 6.3.2018,

Usnesení Rady HMP č.1467. ze dne 12.6.2018

Usnesení Rady HMP č.1468. ze dne 12.6.2018

Usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/52  ze dne 14.6.2018 

 

Praha 22. 9. 2018

_____________________________________________________________________

 

Adriana Krnáčová - primátorka hl. m. Prahy (ANO)

Do funkce zvolena 26. 11. 2014. Působnost v oblasti legislativy, veřejné správy, protikorupčních opatření, vnějších vztahů, zahraničních vztahů, informatiky, vědy, výzkumu a inovací. _____________________________________________________________________

 

Ing. Karel Grabien Procházka – radní hl. m. Prahy (ANO)

Do funkce zvolen 28. 4. 2016. Působnost v oblasti správy majetku a majetkových podílů města, v oblasti podpory podnikání.

____________________________________________________________________________________________

 

Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servisPražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS