Praha letos investuje do vodohospodářského majetku téměř 3 miliardy korun

Hlavní město Praha bude prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS) v letošním roce investovat do obnovy vodohospodářské infrastruktury z nájemného téměř 2,8 miliardy korun. Dalších 200 milionů korun bude čerpáno ze získaných dotací MZe.

Rada hl. m. Prahy dne 11. 4. 2023 schválila „Roční plán obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou společností a.s. v roce 2023 - konečný návrh (RIP 2023)“. PVS bude v roce 2023 pracovat s rozpočtem 2 958 096 Kč, přičemž na rozestavěné akce před r. 2023 je plánováno přes 1,8 mld. Kč, nově zahajované akce budou v řádu 900 mil. Kč a ostatní finanční prostředky zahrnují připravované akce, zabezpečení objektů, technologie atd. Mezi významné rozestavěné akce letos patří rekonstrukce odželezovny v Úpravně vody Káraný ve výši 70 mil., Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - ČS a RN s nákladem přes 120 mil., Obnova vodovodního řadu - Rohožník, P21 65 mil. Kč. K nově zahajovaným akcím bude patřit ÚČOV – doplnění hrubého předčištění před HČS za 50 mil. Kč. „Spolu s tím bych rád upozornil, že v Pražské vodohospodářské společnosti jsme úspěšně zavedli RIP do mapové aplikace GIS, což je jednoduše řečeno on-line plán Prahy s přesně zanesenými plánovanými rekonstrukcemi, v tomto případě potrubím s pitnou a odpadní vodou a dalšími vodohospodářskými objekty. Do systému byly již přizvány i městské části a je nezbytné zapojit i městské firmy, například Kolektory Praha a.s., kterými je vedena například kabeláž PRE.  S tímto systémem máme ambici výrazně zefektivnit koordinace, zlevnit a zrychlit jakoukoliv další stavební projekci, realizaci či rekonstrukci v Praze. Nyní se tedy musíme soustředit na propagaci systému tak, abychom do něj zapojili co největší počet uživatelů z řad městských firem a městských částí, aby měli přehled a představu o aktuálních rekonstrukcích nebo uzavírkách na jejich území a mohli tak reagovat na případné dotazy občanů,“ uvádí k dnešnímu jednání Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu.

„RIP 2023 s historicky nejvyšším finančním plněním byl sestaven v souladu se schválenou strategií rozvoje vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy v období 2022 – 2035, seznam akcí vychází zejména ze schváleného Střednědobého investičního plánu a dále zahrnuje akce, které, kromě provozních důvodů, je nutné realizovat v koordinaci s akcemi jiných investorů v rámci HMP, zejména Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti, městských částí HMP, Pražské plynárenské, a.s., apod., uvedl předseda představenstva PVS, Ing. Pavel Válek, MBA

Cílem RIP 2023 je snížení rozestavěnosti akcí s ohledem na zachování přiměřené dopravní obslužnosti v dotčených oblastech na území HMP při současném zajištění realizace nezbytného rozsahu akcí v koordinaci s akcemi jiných investorů tak, aby nedocházelo k opětovnému rozkopávání komunikací.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS