Praha letos investuje do vodohospodářského majetku přes 4 miliardy korun

Hlavní město Praha bude prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS) v letošním roce do rekonstrukcí vodovodní a stokové sítě investovat téměř 1,5 miliardy korun. Dalších 2,9 miliardy korun investuje město do výstavby Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), která by měla být dokončena v srpnu 2018.

PVS bude v roce 2017 pracovat s rozpočtem 1 958 106 Kč, přičemž na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury je určeno 1,4 mld. Kč a 550 mil půjde jako příspěvek na dostavbu nové vodní linky. Mezi významné akce bude patřit například kompletní rekonstrukce čerpací stanice Novodvorská v ulici Sulické v Praze 4 s náklady cca 35 mil. Kč, rekonstrukce kanalizací a obnovy vodovodních řadů v ulici Klapkově v Praze 8 v úseku Zenklova-Ústecká v celkové výši zhruba 120 mil. Kč, a řada dalších akcí. Pokračovat bude samozřejmě i celková přestavba Ústřední čistírny ústředních vody (ÚČOV) na Císařském ostrově.

 „Výstavba nové vodní linky je pro Prahu prioritou. Jde o největší letošní městskou stavební investici,“ říká radní Jana Plamínková. 

„Mimo akcí, kde si obnovu žádá stav samotné infrastruktury, budeme velký důraz klást na koordinaci akcí s dalšími investory (HMP, TSK, DPP, PRE, Pražská Plynárenská atd.) tak, aby nedocházelo k opětovnému rozkopávání komunikací a tím i k omezení dopravy, které je pochopitelně pro Pražany vždy nepříjemné. Ideálně pak s dokončením prací nebude nutné do předmětných ulic nadále z pohledu sítí zasahovat,“ uvedl předseda představenstva PVS Petr Žejdlík, který již před časem vznesl požadavek, aby PVS v příštím roce nemusela ze svého rozpočtu poskytnout částku 550 milionů korun na přestavbu ÚČOV, ale mohla je použít na potřebné rekonstrukce a tím navýšila i tempo celkové obnovy sítí.

Tento požadavek se v rámci plnění rozpočtu bude vyhodnocovat na konci prvního čtvrtletí letošního roku. Považuji jej za velice smysluplný, protože by umožnil PVS více investovat do rekonstrukcí vodohospodářské sítě,“ vysvětlila radní Plamínková.

Nová vodní linka ÚČOV by měla být dokončena 7. 8. 2018

V současné době probíhají v rámci výstavby Nové vodní linky ÚČOV především intenzivní práce na stavebních konstrukcích. Postupně začíná i instalace některých strojně technologických zařízení. Nyní na stavbě pracuje přibližně 800 zaměstnanců Sdružení ÚČOV Praha a jeho subdodavatelů.

Do konce prosince 2016 byly uplatněny faktury v celkové výši 2.127.175.033,74 Kč, což je 38,7 %, z celkové ceny stavby ve výši 5.786.594.898 Kč (vše bez DPH). Pro rok 2017 počítá schválený rozpočet hlavního města Prahy s náklady ve výši 2.900.000.000 Kč (bez DPH).

Zasmluvněná doba pro realizaci stavby je 30 měsíců s plánovaným ukončením do 9. 4. 2018. Postup výstavby po jejím zahájení však omezovala podmínka č. 48 stavebního povolení, kterou bylo zajištění kompenzačních opatření snižujících dopad eventuálních povodňových průtoků na výšku hladiny řeky – plně funkčními se stala k 10. 1. 2016.

Jako důsledek uplatnilo Sdružení ÚČOV Praha nárok na prodloužení lhůty pro realizaci. Po podrobném posouzení doporučil správce stavby (PVS) uznat prodloužení Lhůty pro realizaci o 121 dní, podklady budou předloženy k rozhodnutí Radě hl. m. Prahy. Toto prodloužení znamená dokončení stavby a její uvedení do Zkušebního provozu k 7. 8. 2018.

Letos bude ukončena komplexní modernizace Zdroje pitné vody Káraný

V současné době již probíhá projekt „Komplexní opatření na Zdroji pitné vody Káraný, a.s.“, který je zaměřen na zlepšení kvality filtrované vody, zabezpečení stability a spolehlivosti systému a zlepšení ochrany zdrojů pitné vody (zejména ochrany vsakovacích nádrží a horninového podloží). Akce bude dokončena na podzim roku 2017 dle schváleného harmonogramu prací. Společnost získala na tuto akci na konci roku 2016 dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši šedesáti pěti procent z ceny projektu, což představuje částku přesahující 80 milionů Kč z celkových nákladů ve výši 125 758 637,00 Kč bez DPH.

„Cílem projektu je zlepšení kvalitativních parametrů (menší zákal a menší biologické znečištění) předčištěné surové vody před jejím vsakem do horninového podloží, kde dochází k její finální úpravě na vodu pitnou,“ uvedl předseda představenstva Jan Kučera.

„Zároveň realizací projektu v oblasti násoskových řadů dojde ke zlepšení kvality dodávané pitné vody a současného snížení hodnot vybraných parametrů (množství železa a mechanických nečistot), které v současné době občas převyšují stanovené limity,“ doplnil Jan Kučera.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS