PVS získala ocenění za vodohospodářskou stavbu roku

 

Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2015 získala „Výstavba sběrače Rokytka“ v Praze, jejímž investorem byla Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Vyhlášení a předání ocenění proběhlo v rámci „Světového dne vody 2016“ v Praze.

                   

Předmětem stavby, která získala ocenění v kategorii „Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod o investičních nákladech pod 50 milion korun“, bylo vybudování dvou nových dešťových oddělovačů na kanalizaci jednotné soustavy pražského stokového systému, kanalizační shybky pod Rokytkou a souvisejících objektů v městské části Praha 9 – Hloubětín. Stavba je situovaná do bezprostřední blízkosti říčky Rokytky na jejím levém a pravém břehu. Nové dešťové oddělovače nahrazují původní nevyhovující historické objekty.

 Ocenění nás samozřejmě velmi těší. Stavba má zásadní ekologický přínos. Obě nově vybudované oddělovací komory, které nahradily historické a provizorní, v současné době již nevyhovující objekty, jsou vybaveny předčistícím zařízením, které tvoří sklopné česle na přelivné hraně. Jejich vybudováním došlo ke snížení znečištění vodního toku Rokytka plovoucími sedimenty,“ řekl předseda představenstva PVS Petr Žejdlík.

 Stavba je tvořena převážně podzemními liniovými objekty technické infrastruktury. Jedná se o železobetonové objekty s vnitřní obezdívkou z čedičových a kanalizačních cihel, včetně dalších čedičových tvarovek. Přelivné hrany jsou osazeny žulovými kameny, rozdělovací objekt do obou shybkových ramen na levém břehu Rokytky je také osazen upravenými žulovými kameny.

 Urbanistické a architektonické řešení nadzemní části stavby spočívalo především ve finální úpravě koryta a břehů říčky Rokytky, které bylo řešeno v souladu se současnými trendy rekultivace vodních toků v intravilánu. Koryto (dno) říčky Rokytky v místě dotčeném stavbou bylo opevněno dlažbou z regulačního kamene, čedičem 60 – 80 kg do betonu, svahy (břehy) byly opevněny záhozem z lomového kamene, pro tyto účely byl zvolen rohovec 200 – 500 kg. Bylo provedeno i opevnění břehů.

Stavbu projektovala společnost Sweco Hydroprojekt a zhotovitelem byla stavební společnost Chládek a Tintěra.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS