Na stavbě ÚČOV už se montují technologie

Na Císařském ostrově pokračuje celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Nová vodní linka se začíná zakrývat a na řadu přichází montáže technologických zařízení.

V současné době je z podstatné části dokončena hrubá stavba stavebního objektu Hrubé předčištění (1. stupeň čištění odpadních vod). Byly zde zahájeny montáže technologických zařízení. V hlavní stavební jámě probíhají intenzivně práce na stavebních objektech jednotlivých částí technologické linky. Realizace probíhá směrem od východní, nejnižší, části stavební jámy k její nejvyšší západní části. V pokročilém stádiu stavebních prací jsou objekty Třetího stupně čištění a Povodňové čerpací stanice. Postupně jsou realizovány hlavní stavební konstrukce na objektech Usazovací nádrže, Biologická vodní linka a Dmychárny. Rovněž na Třetím stupni čištění a první části Usazovacích nádrží byly zahájeny montáže technologického zařízení. V zimním období, především v měsíci lednu, způsobily nepříznivé povětrnostní podmínky zpomalení postupu výstavby. V současné době probíhají stavební a montážní práce s cílem toto zdržení dohnat. V současné době pracuje na stavbě více než 800 zaměstnanců Sdružení ÚČOV Praha a jeho subdodavatelů.

Práce probíhají uspokojivě, byť určité potíže způsobily nepříznivé povětrnostní podmínky. Ty spolu se zpožděním tzv. Kompenzačních opatření vedly ke vznesení nároku dodavatele stavby na prodloužení termínu ukončení a rovněž náhradu nákladů s tím spojených. Správce stavby tyto nároky podrobně prozkoumal a doporučil investorovi, kterým je Hlavní město Praha, aby je uznal. Zmíněné nároky budou nyní předmětem jednání Rady hlavního města.

Podle dosud platné Smlouvy o dílo je Lhůta pro realizaci stavby 30 měsíců s plánovaným ukončením stavby do 9. 4. 2018. Podmínka č. 48 Stavebního povolení omezovala postup výstavby po jejím zahájení do doby, dokud nebudou funkční tzv. Kompenzační opatření. To jsou opatření snižující dopad eventuálních povodňových průtoků na skutečné výšky hladin při takových průtocích. Opatření byla realizována v období po zahájení stavby NVL a plně funkční se stala k 10. 1. 2016.

Sdružení ÚČOV Praha uplatnilo Nárok č. 001 na prodloužení Lhůty pro realizaci jako důsledek omezení postupu do tohoto data. Po podrobném posouzení doporučil Správce stavby Objednateli uznat prodloužení Lhůty pro realizaci o 121 dní a v současné době jsou v tomto smyslu připravovány podklady pro rozhodnutí Rady hlavního města Prahy. „Toto prodloužení znamená dokončení stavby a její uvedení do Zkušebního provozu k 7. 8. 2018. Vlastní zkušební provoz by potom probíhal do 7. 8. 2019,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

V této souvislosti dále Zhotovitel uplatnil nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s omezeními způsobenými podmínkou č. 48 Stavebního povolení. Správce stavby po podrobném posouzení doporučil uznat tyto náklady ve výši 114.291.490,60 Kč bez DPH. V uplynulém období rovněž Zhotovitel uplatnil v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo nároky č. 002 a 003, které souvisí s nepředvídatelnými fyzikálními podmínkami na staveništi a Nárok č. 004, který souvisí především s nepředvídatelnými fyzikálními podmínkami na staveništi, které byly po uzavření Smlouvy o dílo způsobeny povodní v roce 2013. Správce stavby doporučil Objednateli po podrobném posouzení uznat oprávněné náklady u Nároku č. 002 ve výši 323.444,44 Kč bez DPH, u Nároku č. 003 ve výši 2.362.302,07 Kč bez DPH a u Nároku č. 004 ve výši 41.843.847,21 Kč bez DPH. Souhrnné náklady Nároků č. 001, 002, 003 a 004, v případě schválení Objednatelem (HMP), představují částku 158.811.084,32 Kč bez DPH, což je 2,75 % z ceny díla ve výši 5.786.594.898 Kč bez DPH.

 

Praha 3. 5. 2017

_____________________________________________________________________

 

RNDr. Jana Plamínková - radní hl. m. Prahy (STAN)

Do funkce zvolena 26. 11. 2014. Působnost v oblasti infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.

____________________________________________________________________________________________

 

Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis

 

 

Vít Hofman

 

  Mediacentrum MHMP

 

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

 

Tel.: 778 737 868, 236 002 080

 

Fax: 236 007 096

 

E-mail: vit.hofman@praha.eu

  E-mail: mediacentrum@praha.eu

Facebook: www.facebook.com/praha.eu

 

 

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS