Byl položen základní kámen Nové vodní linky pražské čistírny

Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová spolu s radní pro životní prostředí Janou Plamínkovou a zástupci zhotovitelů dnes slavnostně poklepali na základní kámen stavby Nové vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod. Ta se začíná stavět na pražském Císařském ostrově. Hotova bude za 30 měsíců.

„Dnes jsme učinili symbolické gesto. Nová vodní linka se staví, plníme závazek vůči Evropské unii. Ale jde zatím jen o startovní výstřel. Mnohem důležitější bude dorazit do cíle, a to co nejrychleji a bez kolizí, tedy bez zdržení, navyšování ceny a technických problémů. Pevně věřím, že se nám to podaří,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Podle radní Jany Plamínkové čeká Praha na moderní čistírnu odpadních vod již roky. „Současná čistírna nesplňuje dlouhodobě požadavky současné národní i evropské legislativy na kvalitu vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Nová vodní linka výrazně přispěje ke zlepšení kvality vody vypouštěné do Vltavy,“ řekla radní Plamínková.

Slavnostního aktu se vedle zástupců investora a zhotovitelů zúčastnil rovněž znalec pražské čistírny odpadních vod profesor Jiří Wanner z Vysoké školy chemicko-technologické, který patří k uznávaným světovým odborníkům v oblasti čištění odpadních vod. „Pro Novou vodní linku byly vybrány opravdu moderní a provozně ověřené technologie, a to vyvinuté jak u nás, tak v zahraničí. Náročnost výběru i dimenzování zvyšovala lokalita stavby na omezené ploše části Císařského ostrova i nutnost splnit požadavky zvýšené protipovodňové ochrany. Dokončení Nové vodní linky vytvoří prostor pro rekonstrukci staré linky i pro řešení kalového hospodářství,“ doplnil Wanner.

Zahájení celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Účastníci výstavby  
OBJEDNATEL: Hlavní město Praha
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Odbor strategických investic MHMP
SPRÁVCE STAVBY: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
ZHOTOVITEL: Sdružení ÚČOV Praha
STAVEBNÍ ČÁST: SMP CZ, a.s.
  HOCHTIEF CZ, a.s.
TECHNOLOGICKÁ ČÁST: Degrémont
  WTE Wassertechnik GmbH
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:   Sweco Hydroprojekt, a.s.

 

Smlouva o Dílo byla na základě výsledků veřejné soutěže uzavřena 11. 10. 2011. Pokyn k zahájení plnění Smlouvy o Dílo udělil Objednatel Zhotoviteli 25. 9. 2013. Stavební povolení nabylo právní moc/vykonatelnost dne 8. 10. 2015. Stavba byla fakticky zahájena v souladu se smlouvou dne 9. 10. 2015. Od tohoto data běží povinnost Zhotovitele dokončit Dílo do 30 měsíců.

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově je investicí Hlavního města Prahy a v jeho investičním plánu je vedena jako soubor etap stavby č. 6963. Hlavní město Praha v současné době jedná o možnosti podílu financování přestavby a rozšíření ÚČOV ze zdrojů OPŽP v rámci finančního období 2014–2020, eventuálně z jiných (národních) zdrojů.

 

Stavbu č. 6963 jako celek v současné době tvoří:

Etapa 0001 – Nová vodní linka (NVL).

Etapa 0002 – Stávající vodní linka (SVL).

Etapa 0003 – Kalové hospodářství (KH).

Etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh

Etapa 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh

Etapa 0007 – Nátoky na ÚČOV (vybrané objekty)

Etapa 0008 – Kompenzační opatření

 

V současné době je realizována etapa 0001 – Nová vodní linka, část etapy 0007 – Nátoky na ÚČOV (Hlavní čerpací stanice a přidružené objekty) a etapa 0008 – Kompenzační opatření.

Cena NVL podle Smlouvy o dílo uzavřené 11. 10. 2011 byla za všechny projektové činnosti, inženýrské a související služby a realizaci kompletní stavební a technologické části Nové vodní linky, včetně Fáze A Zkušebního provozu, 6.033.000.000 Kč bez DPH.  Dodatkem č. 1 k této smlouvě byla po vzájemné dohodě Prahy a Sdružení cena upravena na 5.786.594.898 Kč bez DPH. K tomu přistoupí náklady provozování Nové vodní linky v průběhu dvanáctiměsíčního Zkušebního provozu Fáze B, které budou účtovány podle skutečně vyčištěného množství odpadních vod a jsou předběžně stanoveny na 185.620.900 Kč bez DPH.

Všechny informace o stavbě Nové vodní linky naleznete na specializovaných stránkách www.novacistirna.cz.

Praha 4. 11. 2015


Adriana Krnáčová - primátorka hl. m. Prahy (ANO)

Do funkce zvolena 26. 11. 2014. Působnost v oblasti legislativy, veřejné správy, protikorupčních opatření, vnitřních vztahů, vnějších vztahů, zahraničních vztahů, vědy, výzkumu a inovací, informatiky.


RNDr. Jana Plamínková - radní hl. m. Prahy (TROJKOALICE)

Do funkce zvolena 26. 11. 2014. Působnost v oblasti Infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.


Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis 

Vít Hofman Mediacentrum MHMP 
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy                  
Tel.: 778 737 868, 236 002 080  
Fax: 236 007 096   
E-mail: vit.hofman@praha.eu E-mail: mediacentrum@praha.eu
Facebook: www.facebook.com/prahaeu  
   
Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1


Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Prázdninový provoz podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 14:00 hodin
pátek: 08:00 – 13:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS