english


Budoucnost PVS

Pohled Pražské vodohospodářské společnosti a.s. do budoucna definuje základní faktor a tím je schopnost financovat postupnou obnovu zastaralých sítí a další modernizační rozvoj. Úroveň investic do obnovy a údržby vodohospodářské infrastruktury jde ruku v ruce s celkovou úrovní vodného a stočného. Do výše vodného a stočného se promítá i úroveň nájemného hrazeného provozovatelem, které je dnes de facto jediným zdrojem sloužícím ke krytí investic do vodohospodářské infrastruktury. V roce 2011 bylo provedeno celkem 4 309 oprav vodovodní sítě, 3 189 oprav kanalizační sítě a odstraněno 882 havárii na technologických zařízeních. Poruchovost je tak v hlavním městě čtyřikrát vyšší než je průměr v zemích Evropské unie. Narůstající počet havárií je dlouhodobě neudržitelný a může zásadním způsobem ohrozit provozování sítí do budoucna. Současně je třeba zajistit prostředky pro významné dlouhodobě neřešené investice do obnovy vodohospodářského majetku, jako je Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově. Pokud nechceme každým rokem vynakládat stále větší objemy peněz na pouhé řešení havarijních situací, pak je nutné se vydat cestou běžnou v zemích EU, kde je vodohospodářský systém tzv. samo financovatelný. Jinak řečeno náklady na tuto službu nese v plném rozsahu zákazník.

Mezi aktuálně nejvýznamnější investiční akce obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury přestavují mimo jiné projekty:

Ústřední čistírna odpadních vod Praha

PVS je správcem přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Postupně provádí průběžnou realizaci akcí pro potřeby zajištění a zlepšení jejího řádného provozu. Jedná se například o rekonstrukce vyhnívacích nádrží a jejich strojoven, sanace lapáku písku a další.
Přípravu „Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ zajišťuje Odbor městského investora Magistrátu hlavního města Prahy.

Úpravna vody Želivka, výstavba flotace a rekonstrukce filtrace II

Dostavbou technologického celku flotace (odstraňovače) před filtrační stupeň filtrace II dojde k odstranění organismů ze surové vody a eliminaci provozních problémů filtrace zejména v období oživení nádrže Švihov. Rekonstrukcí pískových filtrů v hale filtrace II na filtry dvouvrstvé (aktivní uhlí, písek) s novým drenážním systémem dojde k odstranění ve vodě obsažených mikropolutantů včetně pesticidů.

Zdroj pitné vody Káraný, rekonstrukce filtrů 7-12

Bude provedena celková rekonstrukce filtrů 7-12 ve východní hale filtrace na Úpravně vody Sojovice. Provedení filtrů bude dvouvrstvé bez meziden. Rekonstrukce umožní provozování filtrace i při zhoršené upravitelnosti surové vody z Jizery.

Úpravna vody Podolí, rekonstrukce 9 ks čiřičů

Dojde k postupně rekonstrukci čiřičů, které jsou již na hranici životnosti.

Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9

Nový propoj je navržen z důvodu zvýšení zabezpečenosti nátoku do VDJ Kozinec. Výstavba propoje umožní rozvoj jihovýchodní části Prahy.

Rekonstrukce kanalizačního sběrače Vinohradská

Rekonstrukce jedné z nejstarších kanalizačních stok zajistí bezproblémové odvádění splaškových a dešťových vod z Vinohrad

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v Čakovicích

Umožní napojení nových rozvojových ploch v oblasti Ďáblic a Letňan

Modernizace pobočné čistírny odpadních vod Miškovice

V povodí čistírny je vyhlášen „stop stav“ a není možno napojovat nové investiční záměry na rozvojových plochách. Modernizace čistírny umožní opětovné zahájení výstavby v Čakovicích, Miškovicích, Třeboradicích, Kbelích a Letňanech

Při plánování investičních akcí vychází PVS ze zpracovaných koncepcí vodohospodářské infrastruktury (generel zásobování vodou a generel odvodnění). Způsob zpracování generelů umožňuje PVS pružně reagovat na požadavky koncepčního řešení problémů vzniklých v oblasti zásobování vodou a odvodnění na území hl. m. Prahy, např. při změnách územního plánu.

 

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT! V Evropské unii se při stanovování cen vodného a stočného vychází z tzv. sociálně únosné ceny. Ta je stanovena ve výši 2% průměrného čístého příjmu rodiny. Této výše nebylo v Praze zatím dosaženo.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS